EESTI SATANISTLIKU KOGUDUSE „MUSTA VEENUSE ORDU“  PÕHIKIRI

                                                                   (seisuga 11.05.2005)

 

1           ÜLDSÄTTED

1.1        Eesti Satanistlik Kogudus „Musta Veenuse Ordu“ (edaspidi Kogudus) ühendab ja teenib kõiki Kogudusse kuuluvaid sataniste.

1.2        Koguduse ametlik nimi on Eesti Satanistlik Kogudus “Musta Veenuse Ordu”. Koguduse nimi inglise keeles on “Estonian Satanic Congregation “The Order of the Black Venus””.

1.3        Koguduse juhatus asub Tallinnas.

1.4        Kogudus juhindub oma tegevuses käesolevas põhikirjas (edaspidi “Põhikiri”) sätestatud satanistlike õpetuste alustest, käesolevast Põhikirjast, selle lisadest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.5        Koguduse ametlik keel on eesti keel, protokolle ja kirjavahetust võidakse pidada muudes keeltes vastavalt vajadusele.

1.6        Koguduse Põhikirja olulisteks ja lahutamatuteks osadeks on Põhikirja lisad.

 

2           KOGUDUSE TEGEVUSE EESMÄRGID

2.1        Kasvatada Koguduse liikmeid satanistliku õpetuse vaimus.

2.2        Ühendada usulisel alusel Eesti Vabariigis elavaid sataniste.

2.3        Süvendada Koguduse liikmete lugupidavat suhtumist üldinimlikesse väärtustesse ja traditsioonidesse.

2.4        Oma eesmärgi saavutamiseks kannab Kogudus hoolt satanistlike templite, matmispaikade ja rituaalipaikade asutamise ja ülalpidamise eest, hoolitseb satanistide vaimse ja kõlbelise kasvatuse eest, korraldab usulisi pühasid.

2.4.1        Koguduse korralised usupühad on kevadisel, suvisel, sügisesel ja talvisel pööripäeval ning 30. aprillil ja 31. oktoobril.

2.4.2        Iga koguduseliikme tähtsaim usupüha on tema isiklik sünnipäev.

 

3           ÕPETUSLIK ALUS

3.1        Koguduse õpetuslikke aluseid sisaldav teos on “Saatanlik Piibel” (Anton Szandor LaVey, 1969. Eestikeelsed väljaanded 2001 ja 2005), mida Kogudus tõlgendab kokkuvõtlikult järgnevates punktides esitatuga.

3.2        Kogudus tunnistab Üheksat Saatanlikku Deklaratsiooni (vt. ka Lisa nr. 1)

3.2.1        Saatan pakub naudingut karskuse asemel.

3.2.2        Saatan pakub elulist olelust vaimse unistamise asemel.

3.2.3        Saatan pakub rüvetamata elutarkust silmakirjaliku enesepettuse asemel.

3.2.4        Saatan pakub teeneid neile, kes seda väärivad, selle asemel et raisata armastust tänamatutele.

3.2.5        Saatan pakub kättemaksu teise põse ettepööramise asemel.

3.2.6        Saatan pakub vastutust vastutavatele vaimsete vereimejate eest hoolitsemise asemel.

3.2.7        Saatan pakub inimest ühe loomana, vahest isegi paremana, kuid sageli siiski tunduvalt halvemana, kui need neljakäpakil jalutajad. Olendina, kes oma jumaliku hinge ja intellektuaalse arengu tõttu on muutunud kõige pahelisemaks ja õelamaks elajaks maailmas.

3.2.8        Saatan pakub kõiki surmapatte, kuna nad kõik on juhitud füüsilisest, vaimsest või emotsionaalsest heaolust.

3.2.9        Saatan on olnud kristliku kiriku parim sõber, sest ta on hoidnud seda tegevuses kõigi nende aastate vältel.

3.3        Kogudus järgib Ühteteist Saatanlikku Maailmareeglit:

3.3.1        Ära avalda oma arvamust ega anna soovitusi, kui sult pole seda küsitud!

3.3.2        Ära kurda teistele oma muresid enne, kui oled kindel, et neid kuulda tahetakse!

3.3.3        Olles võõras valduses, avalda sellele austust või ära sinna üldse mine!

3.3.4        Kui külaline sinu valdustes ei austa sind, heida ta sealt välja!

3.3.5        Ära tee seksuaalseid lähenemiskatseid enne, kui oled partnerilt lubava signaali saanud!

3.3.6        Ära võta midagi, mis ei kuulu sulle, välja arvatud juhul, kui see on koormaks omanikule ja ta soovib sellest vabaneda!

3.3.7        Tunnista maagia võimu, kui oled seda oma soovide täitmiseks edukalt kasutanud! Kui sa seda ei tee, kaotad kõik saavutatu!

3.3.8        Ära kaeba midagi kellelegi, kelle ees sa end alandada ei taha!

3.3.9        Ära tee liiga väikestele lastele!

3.3.10    Tapa loomi vaid juhul, kui oled näljas või kui nad sind ründavad!

3.3.11    Avalikus kohas ära tülita kedagi! Kui keegi sind avalikus kohas tülitab, käsi tal lõpetada ja kui ta seda ei tee, siis nuhtle teda tema enda vahenditega!

3.4        Kogudus taunib Üheksat Saatanlikku Pattu (vt ka Lisa 2):

3.4.1        Rumalus,

3.4.2        Pretensioonitus,

3.4.3        Solipsism,

3.4.4        Enesepettus,

3.4.5        Karjainstinkt,

3.4.6        Ambitsioonitus,

3.4.7        Algupära unustamine,

3.4.8        Mitte midagi toov uhkus,

3.4.9        Esteetika puudumine.

 

4           USULISED TALITUSED

4.1        Koguduse usulised talitused jagunevad kohustuslikeks ja mittekohustuslikeks.

4.2        Kohustuslikud usutalitused:

4.2.1        Initsiatsioonirituaal on uute liikmete Kogudusse vastuvõtmise rituaal, mis sümboliseerib inimese taassündi satanistina (täpsem kirjeldus Lisas 3)

4.2.1.1        Korralised initsiatsioonirituaalid toimuvad kõigil pööripäevadel ning 30. aprillil ja 31. oktoobril.

4.2.1.2        Koguduse juhatus võib võimaluse korral rahuldada liikmekandidaadi palve sooritada initsiatsioonirituaal liikmekandidaadi sünnipäeval.

 

 

 

4.3        Mittekohustuslikud usutalitused:

4.3.1        Pulmarituaal on satanistide abielluastumise puhul korraldatav rituaal (täpsem kirjeldus Lisas 3).

 

5           VAIMULIKE STAATUS, HIERARHIA, TEENISTUSSUHTED, ÕIGUSED JA VAIMULIKE RIIETUS

5.1        Koguduse vaimulikud on (alates kõige kõrgemast):

5.2        Ülempreester / ülempreestrinna on Koguduse kõrgeima vaimuliku tiitel mis kaasneb Koguduse juhatuse esimehe ametiga. Ülempreester / ülempreestrinna tohib iseseisvalt kõiki usutalitusi läbi viia.

5.3        Templi Isand ja Templi Emand on Koguduse templi (usutalituste läbiviimise koha) sümboolsed valitsejad, kõrgema astme vaimulikud, kes omavad usutalituste läbiviimisel juhtivat rolli. Nad mõlemad tohivad iseseisvalt kõiki usutalitusi läbi viia.

5.4        Preester ja Preestrinna on usutalituste läbiviimisel Templi Isanda ja Templi Emanda kõrval keskmise astme vaimulikud. Nad mõlemad tohivad iseseisvalt kõiki usutalitusi läbi viia.

5.5        Templi Valvur on madalama astme vaimulik ning usutalituste otseste läbiviijate abiline. Templi Valvur ei oma õigust läbi viia Koguduse ametlikke usutalitusi.

5.6              Koguduse vaimulikud valib Juhatus kaheks aastaks. Vaimulikud täidavad oma ametikohuseid tasuta. Vajaduse ja võimaluse korral kompenseerib Kogudus vaimulikele nende ülesannete täitmisest tekkinud kulutused.

5.7        Vaimulike riietuse detailid ja joonised on esitatud Põhikirja Lisas nr. 4.

 

6           KOGUDUSE VARA MOODUSTUMISE, KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD

6.1        Kogudus on juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.

6.2        Kogudusel on kooskõlas seadusandlike aktidega õigus omandada, pantida, rentida ja rendile anda kinnis- ja vallasvara, asutada fonde, sõlmida lepinguid, võtta kohustusi, kohtus nõuda ja olla kostjaks.

6.3        Koguduse vara moodustub liikmemaksudest, annetustest ja pärandustest nii kinnis- kui ka vallasvaras, korjandustest ja muudest seadusega lubatud laekumistest.

6.4        Liikmete poolt tasutava liikmemaksu suurus ja tasumise kord määratakse Juhatuse otsusega. Juhatuse otsusega määratakse ka usuliste talituste eest tasumisele kuuluvad summad ning nende tasumise kord.

6.5        Koguduse vara võib kasutada ja käsutada vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Koguduse vara kasutamist ja käsutamist korraldab Koguduse juhatuse esimees.

6.6        Tehingute tegemiseks, mille rahaline väärtus ületab viis tuhat krooni, on Juhatusele vajalik Üldkoosoleku nõusolek.

 

7           KOGUDUSE LIITUMINE TEISTE EESTI SATANISTLIKE KOGUDUSTEGA

7.1        Kogudusel on õigus vajaduse korral liituda teiste satanistlike kogudustega, moodustades seeläbi liitusid ning luua abikogudusi.

7.2        Kogudus võib liituda teiste Eesti Vabariigis tegutsevate satanistlike kogudustega või moodustada nendega koguduste liidu, kui ühineda kavatsevate koguduste vaimne õpetus ja vaimulik tegevus kattuvad ning kui liitumise tulemusena paraneks koguduseliikmete teenimise kvaliteet.

7.3        Kogudus võib ühineda ja liite moodustada teiste Eesti Vabariigis tegutsevate satanistlike kogudustega, mille juhatused on ühinemiseks nõusoleku andnud.

7.4        Koguduse ühinemise või koguduste liidu moodustamise kava esitab Koguduse üldkoosolekule arutamiseks Koguduse juhatus. Koguduse üldkoosolek otsustab liitumise Koguduse üldkoosoleku pidamise korras ette nähtud viisil ja esitab otsuse Koguduse juhatusele kinnitamiseks.

7.5        Koguduste ühinemise korral otsustavad ühinevate koguduste juhatused ühisel nõupidamisel, kas võetakse kasutusele ühe ühineva koguduse põhikiri või koostatakse uus põhikiri.

7.6        Koguduste liidu moodustamise korral säilib Koguduse põhikiri muutmata kujul.

 

8           KOGUDUSE LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1         Koguduse moodustavad Eesti Vabariigis elavad isikud, kes võtavad omaks Üheksa Saatanlikku Deklaratsiooni ja tunnustavad käesolevat Koguduse Põhikirja.

8.2         Koguduse liikmeiks võivad astuda nii Eesti Vabariigi kodanikud kui ka alaliselt Eestis elavad välisriikide kodanikud, kes mingil põhjusel ei saa või ei soovi liituda oma kodumaal tegutsevate satanistlike organisatsioonidega.

8.3         Koguduse liikmeiks võivad olla nii täisealised kui ka alaealised isikud. Noorem kui 15-aastane laps võib kuuluda kogudusse oma vanemate või eestkostja loal.

8.4         Koguduse liikmed jagunevad täisliikmeteks ja noorliikmeteks. Koguduse täisliikmed on täisealised isikud, kes on läbinud initsiatsioonirituaali. Kuni täisealiseks saamiseni ja/või initsiatsioonirituaali läbimiseni on Koguduse liige noorliikme staatuses. Alaealise liikme täisliikmeks vastuvõtmise otsustab noorliikme vastavasisulise kirjaliku taotluse alusel Koguduse juhatus.

8.5         Koguduse liikmetel on õigus osaleda Koguduse juhtimises Üldkoosoleku kaudu vastavalt Põhikirjas ettenähtud tingimustele ja korrale, osaleda usutalitustel, seada enda kandidatuuri Koguduse organitesse valimiseks, astuda Kogudusest omal soovil välja ning saada informatsiooni juhatuselt Koguduse tegevuse kohta.

8.6         Koguduse liikmed kohustuvad järgima käesoleva Põhikirja sätteid ning Juhatuse ja Üldkoosoleku otsustes ettenähtut.

8.7         Koguduse liikmeil pole õigust informeerida Koguduse tegevusest kõrvalisi isikuid, sealhulgas meediat ilma juhatuse kirjaliku loata, v.a. seadustega ette nähtud juhtudel.

 

9           KOGUDUSE LIIKMEKS ASTUMISE KORD

9.1. Koguduse liikmeks saada soovija (edaspidi Liikmekandidaat) peab esitama Koguduse juhatusele vastavasisulise kirjaliku sooviavalduse. Liikmekandidaadile antakse küsimustik ja ankeet, mille Liikmekandidaat peab täitma ja üldkoosolekule ülevaatamiseks esitama. Koos ankeedi ja küsimustikuga esitab Liikmekandidaat ka essee enda poolt valitud Saatanliku Deklaratsiooni teemal.

9.2. Liikmekandidaatidele teatatakse nende kandidatuuri vastuvõtmisest või tagasilükkamisest hiljemalt ühe nädala jooksul peale juhatuse  vastavasisulise otsuse tegemist. Kui Juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

9.3. Täisliikmeks kandideerivate noorliikmete initsiatsioonirituaal toimub vastuvõtmise otsusest teatamisele järgneval usupühal.

9.4. Vastuvõetud liikmete liikmeksoleku aega hakatakse arvama alates initsiatsioonirituaali läbiviimise kuupäevast.

 

10       KOGUDUSEST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAHEITMISE KORD

10.1     Kogudusest vabatahtlikult välja astuda sooviv Koguduse liige peab esitama vastava kirjaliku avalduse Koguduse juhatusele, kes selle hiljemalt avalduse esitamisele järgneval korralisel koosolekul läbi vaatab ja otsuse langetab.

10.2     Kogudusest välja astuda soovija peab enne Kogudusest lahkumist kustutama kõik oma varalised kohustused Koguduse ees (liikmemaks, tasud usutalituste läbiviimise eest jmt).

10.3     Koguduse üldkoosolekul on õigus Kogudusest välja heita liikmeid, kelle käitumine ja teguviisid ei ole Kogudusele vastuvõetavad. Sellise otsuse tegemiseks on vajalik vähemalt 2/3 Koguduse üldkoosolekust osavõtvate liikmete häältest. Kogudusest väljaheitmise otsus tehakse väljaheidetavale teatavaks kirjalikult.

 

11       KOGUDUSE LIIKMESKONNA KOOSSEISU ARVESTUSE PIDAMINE

11.1    Iga Koguduse liikmeks astuda soovija täidetud ankeet, avaldus ja essee on salastatud ning neile omavad ligipääsu vaid Koguduse juhatuse liikmed.

11.1.1     Koguduse liikmeks astumise ankeedi koostab Juhatus

11.2    Koguduse liikmete andmed on salajased.

11.3    Andmeid väljastatakse kõrvalistele isikutele vaid Eesti Vabariigi seadustega ette nähtud juhtudel ja korras.

11.4    Koguduse liikmete esitatud dokumentidest tehakse digitaalsed koopiad. Dokumente säilitatakse kahes eksemplaris – üks eksemplar paberkandjal ja teine digitaalse koopiana. Koguduse juhatusel on õigus teha dokumentide digitaalsetest koopiatest varukoopiaid, et garanteerida andmete säilimist.

11.5    Koguduse juhatusel on õigus kasutada esitatud andmeid statistiliste kokkuvõtete tegemiseks.

11.6    Koguduse liikmete andmete säilitamise ja korrastamise eest vastutab Koguduse juhatuse sekretär.

 

 

12       KOGUDUSE ÜLDKOOSOLEK (edaspidi Üldkoosolek)

12.1     Koguduse üldtähtsusega küsimusi arutatakse Üldkoosolekul, mille kutsub kokku Koguduse juhatus. Üldkoosolekud on korralised, mis toimuvad kuus korda aastast, kaks nädalat enne juhatuse koosolekuid ja erakorralised, mida peetakse vastavalt vajadusele. Koguduse liikmetele antakse Üldkoosoleku toimumise ajast, kohast ja arutatavatest küsimustest teada telefoni, kirja või e-posti teel vähemalt kaks nädalat enne korralist Üldkoosolekut. Erakorralisest Üldkoosolekust teatatakse ette vähemalt üks nädal.

12.2     Koguduse liikmed peavad esitama oma küsimused ja ettepanekud, mille arutamist nad soovivad Üldkoosolekul, Juhatusele kirjalikult hiljemalt seitsmendal päeval enne korralist Üldkoosolekut ja hiljemalt kolmandal päeval enne erakorralise Üldkoosoleku toimumist.

12.3     Üldkoosolek valib enda seast koosoleku juhataja aktiivsete keskmise ja madalama astme vaimulike seast lihthäälteenamusega.

12.3.1    Üldkoosoleku juhataja esitab koosolekule kinnitamiseks koosoleku päevakorra.

12.4     Üldkoosolekul võib arutada ja otsustada ainult päevakorda võetud küsimusi. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui Üldkoosolekul osalevad Koguduse kõik liikmed.

12.5     Üldkoosoleku pädevuses on põhikirja muutmine, Koguduse eesmärgi muutmine, Koguduse juhatuse valimine, juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ning nendeks toiminguteks esindaja määramine, majandusaasta aruande kinnitamine, Koguduse liikmete väljaheitmise otsustamine, vajadusel erinevate toimkondade valimine ning Koguduse liitumise ja koguduste liitudesse astumise otsustamine. Üldkoosolek on õigustatud vastu võtma ka muid Koguduse eluolu puudutavaid küsimusi, mille otsustamine ei ole Põhikirja kohaselt mõne muu organi pädevuses.

12.6     Üldkoosolekul on sõna – ja hääleõigus Koguduse täisliikmetel, kes enne koosoleku toimumist on läbinud initsiatsiooni. Kõik ülejäänud liikmed võtavad Üldkoosolekust osa sõnaõigusega.

12.7     Käesoleva Põhikirja punkt 12.6 jõustub kolme kuu möödudes Koguduse registreerimisest alates.

12.8     Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt kolmandik hääleõigusega täisliikmetest.

12.9     Üldkoosolek valib iga kolme aasta järel 30. aprillile eelneval koosolekul Koguduse uue juhatuse.

12.10       Üldkoosolekul võetakse otsused vastu avaliku hääletamisega. Otsuse vastuvõtmiseks peab otsuse poolt olema vähemalt 2/3 Üldkoosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest.

12.11       Üldkoosolekul on õigus juhataja nõudel koosolekult kõrvaldada korrarikkujad. Kui koosolijad ei jää sellest hoolimata rahulikuks, lõpetab juhataja koosoleku ja kutsub selle uuesti kokku poole tunni pärast.

12.12       Üldkoosolek esitab kõik otsused ja ettepanekud juhatuse koosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks hiljemalt seitsme päeva pärast peale korralise koosoleku toimumist ja hiljemalt kolme päeva pärast peale erakorralise koosoleku toimumist.

 

13       KOGUDUSE JUHATUS (edaspidi Juhatus)

13.1          Juhatuses on neli kuni kuus liiget.

13.2          Üldkoosolek valib Juhatuse liikmed kolmeks aastaks.

13.3          Juhatuse liikmed valivad lihthäälteenamusega enese hulgast omakorda esimehe, esimehe abi, laekuri ja sekretäri.

13.4          Juhatuse liikmed täidavad oma kohuseid tasuta. Kogudus võib vajaduse ja võimaluse korral kompenseerida Juhatuse liikmetele nende kohuste täitmisest tulenevad kulutused.

13.5          Juhatuse ülesanded on:

13.5.1    Koguduse esindamine

13.5.2    Koguduse vara valitsemine,

13.5.3    eelarvete koostamine ja kinnitamine, aastaaruannete koostamine,

13.5.4    Koguduse tegevuse juhtimine,

13.5.5    Koguduse üldkoosoleku otsuste ja ülesannete täitmine.

 

14       KOGUDUSE JUHATUSE LIIKMED, NENDE ÜLESANDED JA KOHUSTUSED

14.1          Juhatuse esimees (edaspidi Esimees) juhib koguduse tegevust ning Juhatuse tööd, samuti juhatab Juhatuse koosolekuid, on vastutav Koguduse varade kasutamise eest ning esindab kogudust suhetes kolmandate isikutega.

14.2          Juhatuse esimehe abi (Edaspidi Esimehe Abi) juhatab Juhatuse tööd ja Juhatuse koosolekuid Esimehe puudumisel, samuti aitab Esimeest Koguduse juhatamise igapäevastes toimingutes.

14.3          Laekur (edaspidi Laekur) omab ülevaate Koguduse varade olukorrast, vastutab liikmemaksude ja rituaalide läbiviimiste tasude laekumise eest ning esitab Juhatuse koosolekule finantsaruandeid.

14.4          Sekretär (edaspidi Sekretär) protokollib Juhatuse koosolekuid, korraldab Koguduse kirjavahetust ja suhtlemist väljaspool Kogudust seisvate instantside ja isikutega ning vastutab Koguduse liikmeskonna koosseisu arvestuse pidamise eest.

14.5          Muude vajadusel moodustatavate ametikohtade ülesanded fikseeritakse Juhatuse koosoleku protokollides.

14.6          Juhatuse esimehel on õigus esindada Kogudust kõigis õigustoimingutes ainuisikuliselt. Ülejäänud Juhatuse liikmetel on õigus Koguduse nimel õigustoiminguid sooritada vähemalt kahe Juhatuse liikme osalusel.

 

15       JUHATUSE KOOSOLEK

15.1          Koguduse üldtähtsusega küsimusi otsustatakse Juhatuse koosolekul, mis toimub pärast igat Üldkoosolekut. Juhatuse koosolekud on korralised, mida peetakse kuus korda aastas, päev enne kevadist, suvist ja talvist pööripäeva ning 29. aprillil ja 30. oktoobril, ning erakorralised, mida peetakse vastavalt vajadusele pärast erakorralisi Üldkoosolekuid. Koguduse erakorralisele Üldkoosolekule järgnev Juhatuse koosolek ei tohi toimuda hiljem kui üks nädal pärast erakorralist Üldkoosolekut. Juhatuse liikmeile annab Esimees koosoleku ajast ja toimumise kohast teada vähemalt üks nädal enne Juhatuse koosolekut, erakorraliste koosolekute korral vähemalt kolm päeva enne selle toimumist telefoni, kirja või e-posti teel.

15.2          Juhatuse koosolekul võib arutada ja otsustada päevakorda võetud küsimusi ning vastavalt vajadusele arutada ka muid küsimusi.

15.3          Juhatuse koosolekul kinnitatakse Juhatuse liikmete poolt esitatud tegevusaruanded, eelarved, määratakse liikmemaksu suurus ja maksmispäev, toimetatakse revisjonikomisjoni liikmete ja vajaduse korral muude toimkondade valimisi ja otsustatakse muid Koguduse ellu puutuvaid küsimusi, otsustatakse uute liikmete vastuvõtmine.

15.4          Juhatuse koosolekul on õigus Üldkoosoleku ettepanekuid parandusettepanekutega kaks korda tagasi lükata. Kui Üldkoosolek muudatusi ei tee, peab Juhatuse koosolek Üldkoosoleku ettepanekud kinnitama.

15.5          Juhatuse koosolekul võetakse otsused vastu avalikul hääletamisel. Juhatus otsustab asjad lihthäälteenamusega. Häälte pooleksjagunemisel on otsustav Esimehe või tema puudumisel Esimehe Abi hääl.

15.6          Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest, nende seas Esimees või tema abi. Kui Juhatuse koosolekul ei saavutata nõutavat liikmete kvoorumit, määratakse kohaletulnud Juhatuse liikmete poolt uus koosoleku toimumise aeg, mis ei tohi olla hiljem kui kolm päeva pärast algset koosoleku toimumise kuupäeva. Uus Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline kõikide päevakorda võetud küsimuste lahendamisel, olenemata kokkutulnud liikmete arvust.

 

16       REVISJONIKOMISJON

16.1     Koguduse tegevuse kontrollimiseks valib Üldkoosolek Volbriööle eelneval koosolekul kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.

16.2     Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on kolm aastat.

16.3     Revisjonikomisjon valib oma liikmete seast esimehe, kes juhib ja korraldab revisjonikomisjoni tööd.

 

17       KOGUDUSE PÕHIKIRJA MUUTMISE JA TÄIENDAMISE KORD

17.1          Koguduse Põhikirja muutmise või täiendamise otsustab Üldkoosolek.

17.2     Juhatus koostab Põhikirja muutmise või täiendamise ettepaneku ja Üldkoosolek otsustab või lükkab selle tagasi Üldkoosoleku läbiviimise korras ette nähtud viisil. Põhikirja punktis 2. ettenähtud Koguduse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult

 

18       KOGUDUSE LIKVIDEERIMISE KORD

18.1          Kogudus lõpetatakse Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud alustel ja korras.

18.2          Kogudus lõpetatakse Üldkoosoleku algatusel kui Üldkoosolekul vastava otsuse poolt hääletab vähemalt ¾ üldkoosolekust osavõtvatest hääleõiguslikest liikmetest.

18.3          Koguduse likvideerimise otsuse puhul valib Üldkoosolek kolmeliikmelise likvideerimiskomisjoni.

18.4          Likvideerimiskomisjon viib läbi koguduse likvideerimismenetluse kooskõlas käesoleva põhikirja ja Eesti Vabariigi seadustega, koostab ülevaate koguduse vara ja kohustuste kohta ning esitab andmed allesjäänud vara kohta otsustamiseks Üldkoosolekule.

 

Käesolev põhikiri on koostatud viies võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris üheksal lehel.