Eesti Satanistliku Koguduse „Musta Veenuse Ordu“

 

 

 

 

                                   ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

 

11. mail 2005, kogunesid Eesti Satanistliku Koguduse „Musta Veenuse Ordu“ (edaspidi lühendina MVO), asukohaga Tallinn, liikmed erakorralisele üldkoosolekule. Erakorraline üldkoosolek toimus Tallinnas. Erakorralise üldkoosoleku kutsus kokku MVO juhatus, teatades selle toimumisest MVO liikmetele üks nädal ette.

 

Erakorralisest üldkoosolekust võtsid osa 9 MVO täisliiget: /nimede loetelu/

 

Seega oli erakorraline üldkoosolek otsustusvõimeline, kooskõlas MVO põhikirja punktiga 12.8, mis sätestab, et MVO üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt kolmandik hääleõigusega täisliikmetest.

 

Päevakord:

 

  1. MVO põhikirja uue punkti lisamine. 
  2. MVO põhikirja punktide ja selle lisade punktide muutmine.
  3. Kirjavigade parandamine MVO põhikirjas ja selle lisades.
  4. MVO põhikirja ja selle lisade uue redaktsiooni kinnitamine.

 

 

 Erakorraline üldkoosolek otsustas:

 

1.      Lisada MVO põhikirja üldsätetesse punkt 1.6 ja sõnastada see järgmiselt „Koguduse Põhikirja olulisteks ja lahutamatuteks osadeks on Põhikirja lisad.“

2.      Muuta MVO põhikirja punkti 1.1 ja sõnastada see ümber järgmiselt: „Eesti Satanistlik Kogudus „Musta Veenuse Ordu“ (edaspidi Kogudus) ühendab ja teenib kõiki Kogudusse kuuluvaid sataniste.“

3.      Muuta MVO põhikirja punkti nr. 3.1 ja sõnastada see ümber järgmiselt: „Koguduse õpetuslikke aluseid sisaldav teos on “Saatanlik Piibel” (Anton Szandor LaVey, 1969. Eestikeelsed väljaanded 2001 ja 2005), mida Kogudus tõlgendab kokkuvõtlikult järgnevates punktides esitatuga.“

4.      Muuta MVO põhikirja lisa nr. 1 punkti 3.2.6 ja sõnastada see järgmiselt: „Saatan pakub vastutust vastutavatele vaimsete vereimejate eest hoolitsemise asemel. Vt. „Saatanlik Piibel“, peatükk „Mitte kõik vampiirid ei ime verd““.

5.      Muuta MVO põhikirja lisa nr. 1 punkti 3.2.9 ja jätta välja lause "Ning just Saatana tegelaskuju on see, millele kristlik kirik on ehitanud oma eksistentsi.“

6.      Muuta MVO põhikirja lisa nr. 2 punkti 3.4.4 ja sõnastada see ümber järgmiselt: „Enesepettus – see on esitatud ka Üheksas Satanistlikus Väites, kuid väärib siin kordamist. Veel üks peamine patt. Me ei pea austama põhimõtteid, mis on vastuolus koguduse põhikirjas sätestatud lugupidava suhtumisega üldinimlikesse väärtustesse ja traditsioonidesse. Samuti ei pea me austama rolle, mille täitmist meilt oodatakse. Ainus õigustus enesepettuseks on siis, kui see pakub lõbu ja seda tehakse teadlikult, kuid sel juhul see polegi enam enesepettus.”

7.      Muuta MVO põhikirja lisa nr. 2 punkti 3.4.5 ja sõnastada see ümber järgmiselt: ”Karjainstinkt – see ilmneb juba satanismi hoiakust. On loomulik ühineda teistega, kui see kokkuvõttes kasu toob; kuid see ei tähenda mõtlemisvaba järgnemist karjale ega isikupäratutel kommetel enda üle võimu võtmise laskmist. On kaks võimalust – valida tark juht või olla sõltuv enamuse kapriisidest.”

8.      Parandada MVO põhikirjas ja selle lisades esinevad kirjavead (komad, punktid).

9.      Kinnitada MVO põhikirja ja selle lisade uus redaktsioon.