TALLINNA LINNAKOHTU REGISTRIOSAKONNALE

 

 

 

                                                   

                                                        Kohtunikuabi Juta Jõulu

 

 

 

                                                                                                                                   Registriasi M 87749

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  VASTULAUSE

 

 

 

 

Käesolevaga edastan Teile Eesti Satanistliku Koguduse „Musta Veenuse Ordu“ vastulause 11.04.2005 kandeotsuse peale Eesti Satanistliku Koguduse „Musta Veenuse Ordu“ registrisse kandmise avalduse rahuldamata jätmise kohta.

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

11.04.2005 Tallinna Linnakohtu registriosakonna kohtunikuabi Juta Jõulu poolt tehtud kandeotsuse peale Eesti Satanistliku Koguduse „Musta Veenuse Ordu“ (edaspidi käesolevas vastulauses lühendina MVO) mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmise avalduse rahuldamata jätmise kohta teatame järgmist.

 

MVO teatab, et vastavalt 11.05.2005 Tallinnas toimunud MVO erakorralisel üldkoosolekul otsustatule on MVO põhikirja lisad MVO põhikirja olulisteks ja lahutamatuteks osadeks (vt. MVO põhikiri punkt 1.6). Käesolevale vastulausele on lisatud 11.05.2005 toimunud MVO erakorralise üldkoosoleku protokoll, erakorralise üldkoosoleku otsus, MVO põhikirja ja selle lisade muutmise avaldus ning MVO põhikirja ja selle lisade uus redaktsioon. Samuti lisab MVO vastulausele Anton Szandor LaVey „Saatanliku Piibli“ 2005.a. eestikeelse trüki.

 

Tallinna Linnakohus registriosakond põhjendab Kirikute ja koguduste seaduse § 14 lg 2 p 2 lähtuvalt, et MVO tegevus kahjustab avalikku korda, tervist, kõlblust või teiste inimeste õigusi ja vabadusi. Viidatakse nimetatud koguduse kuritegelikele kavatsustele ning kuritegelike kavatsustega isikute ühendamisele.

MVO leiab, et MVO-sse kuuluvaid sataniste ühendades ei tegeleta kuritegevusega. Tallinna Linnakohtu registriosakonna sellekohane põhjendus on kohatu filosoofilise taustaga koguduse suhtes. Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 48 sätestab, et igaühel on õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse. Keelatud on ühingud, liidud ja erakonnad, kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega.

MVO näol ei ole tegemist ühinguga, mille eesmärk oleks muuta Eesti põhiseaduslikku korda, samuti ei ole MVO tegevuseesmärkides ega ka satanismi kui filosoofilise taustaga religiooni põhitõdedes vastuollu mindud Eesti Vabariigi kriminaalvastutust sätestavate seadustega.

 

MVO, kes on Eesti satanistide seas ainus ja kõrgelt hinnatud ühendav organisatsioon, on seadnud endaga liitumiseks väga kõrged kriteeriumid. Meiega liitumiseks tuleb liikmekandidaadil täita üsna põhjalik ankeet-küsitlusleht, kuhu oleme koondanud küsimused, mille varal usume olevat võimaliku välja selgitada liikmekandidaadi peamised isikujooned. Küsimustiku koostamisel on abiks olnud kaks MVO’sse kuuluvat psühholoogi. Igatahes pole küsimustik meid siiani alt vedanud – meie sekka pole viie tegutsemisaasta jooksul sattunud ühtki isikut, kes oleks satanismi mainet rikkunud või kes meie hinnangul võiks seda teha. Lisaks ankeedi täitmisele peab iga kandidaat kirjutama ka essee. Omalt poolt on MVO teinud kõik võimaliku, et selgitada inimestele MVO tegelikku olemust ning tõestada, et selles pole mitte midagi kuritegelikku.

 

Saatanlikus Piiblis sätestatud Saatanlike Käskude punkt nr. 11 ütleb järgmist: „Avalikus kohas ära sega kedagi. Kui keegi sind segab, käsi tal lõpetada. Kui ta seda ei tee, siis nuhtle teda tema enda vahenditega.“ Karistusseadustiku § 28 lg 2 sätestab hädakaitse piiride ületamise: „Isik ületab hädakaitse piiri, kui ta kavatsetult või otsese tahtlusega teostab hädakaitset vahenditega, mis ilmselt ei vasta ründe ohtlikkusele.“ Seega - kui ennast kaitstakse samade vahenditega, millega toimub rünne, olles eelnevalt veel ründajat hoiatanud, ei minda vastuollu Karistusseadustikus sätestatud hädakaitse piiridega.

 

MVO põhikirja punktis 3.2.5 väljendatud kättemaksu mõiste tuleneb Saatanlikust Piiblist ja viitab samuti hädakaitseolukorrale, mis seisneb enda kaitsmise õiguses ründe korral – põsk on siinkohal sümbolina rünnatav subjekt, kes ennast kaitseb ründe talumise asemel. MVO viitab siinkohal Eesti Kirjakeele seletussõnaraamatu II köite 4. vihikule (Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, 1993), milles seletatakse sõna „kättemaks“ lahti järgmiselt: „halbade tegude, halva kohtlemise, ebaõigluse, alanduse, solvangu vms. tasumiseks sooritatud tegu v. teod.“

 

Samuti tahab MVO viidata MVO põhikirja lisa nr. 1 p 3.2.5, mis sätestab järgmist: ”Selle deklaratsiooniga kiidame heaks ilmaliku karistussüsteemi ning tunnistame, et iga tegu – olgu see hea või halb, peab saama tasutud siin, maises ilmas mitte olematus, surmajärgses Põrgus või Paradiisis.”

 

Siinkohal tahab MVO mainida, et MVO pole alates ellukutsumise algusest 1999. aastal kordagi vastuollu läinud kehtiva seadusandlusega, sealjuures puuduvad kriminaalsüüdistused ja -karistused.

 

Tallinna Linnakohtu registriosakond toob põhjusena MVO ametlikust registreerimisest keeldumiseks võimaluse, et vaimselt tasakaalututele inimestele võib satanistlik filosoofia mõjuda laastavalt. MVO leiab, et Tallinna Linnakohtu registriosakonna seisukoht on hinnanguline ja oletuslik ning ei ole konkreetsete näidetega tõendatud. MVO on seisukohal, et samamoodi võivad labiilse närvisüsteemiga indiviidile mõjuda kõik olemasolevad usundid. Maailmapraktikas puuduvad näited satanistlike usuliikumiste poolt toime pandud massimõrvadest. Isegi tõendatult satanistliku taustaga isikute poolt toimepandud üksikuid mõrvajuhtumeid on teada äärmiselt vähe. Seevastu näiteks kristlike sektide poolt toime pandud massimõrvad on üldtuntud, toogem neist silmapaistavamatena välja James Warren Jonesi (“Peoples Temple Christian Church’i” juht ja asutaja, kelle kristlusele tuginev usutegevus kulmineerus 1978.a. 18. novembril enam kui 900 laibaga, kellest kolmandik olid lapsed) ja David Koreshi (kristliku sekti “Branch Davidian” juht, kelle usutegevus tipnes tulevahetusega FBI ja tema ususekti vahel ning ja lõppes pärast enam kui kuu aega kestnud piiramist 1993.a. 19. aprillil 74 inimese, sealhulgas 21 lapse põlemapanekuga) juhtumid. Teadaolevalt puuduvad Eesti Vabariigis näited ükskõik millise konfessiooni või usuühendusega seotud taoliste praktiliste ilmingute kohta.

 

MVO leiab, et Saatanlik Piibel ei kätke endas mingil juhul rohkem vägivalda ja sallimatust, kui ametlikult registreeritud ja tunnustatud usundid. Saatanlik Piibel on paljudes olulistes punktides mõõtmatult tolerantsem ja sallivam, kui näiteks kristlik Piibel või Koraan. Ent hoolimata sellest tõsiasjast on mõlemat nimetatud õpetust järgivad kogudused Eestis ametlikult registreeritud.

 

Tallinna Linnakohtu registriosakond on seisukohti põhjendades välja toonud vaid need satanismi tõed, mida võib interpreteerida negatiivsetena. Tähelepanuta on jäetud väga positiivsed ja inimlikud käsud ja tõed, mida teadaolevatest religioonidest ainult satanistlik filosoofia sätestab (nt. põhikirja p. 3.3.5 „Ära tee seksuaalseid lähenemiskatseid enne, kui oled partnerilt lubava signaali saanud!“, p. 3.3.3 „Olles võõras valduses, avalda sellele austust või ära sinna üldse mine!“ ja p. 3.3.9 „Ära tee liiga väikestele lastele!“). Samuti võib välja tuua satanistlike pattudena rumaluse, enesepettuse, ambitsioonituse, algupära unustamise ja esteetika puudumise.

 

MVO leiab, et ei õhuta usulist vihkamist ega vägivalda. Peaaegu kõik religioonid ei tunnista teineteist täielikult ja kõigis üksikasjades teineteist oma veendumustes, arusaamades ja tõdedes. MVO ei ilmuta teiste religioonide vastu viha ega vaenulikkust, vaid viitab üksnes mõningate religioonide abitusele ja mõttetusele, mis on tingitud peamiselt sellest põhimõttelisest erinevusest, et satanism asetab suuremat rõhku maisele elule, mitte hauatagusele, nagu enamus teisi religioone. MVO rõhutab, et satanistlik filosoofia ei halvusta teisi religioone rohkem, kui teised religioonid satanismi.

 

Tallinna Linnakohtu registriosakond viitab oma 11.04.2005 kandeotsuses, et satanistlik ideoloogia ei austa ega arvesta teiste inimeste õigustega. Siinkohal tahab MVO viidata MVO põhikirja punktile 1.4, millest lähtuvalt juhindub MVO oma tegevuses MVO põhikirjas sätestatud satanistlike õpetuste alustest, põhikirjast, selle lisadest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest, ja MVO põhikirja punktile 2.3, millest lähtuvalt on MVO tegevuse eesmärgiks süvendada MVO liikmete lugupidavat suhtumist üldinimlikesse väärtustesse ja traditsioonidesse.

 

MVO juhib Tallinna Linnakohtu registriosakonna tähelepanu sellele, et ametlikult registreerituna oleks MVO satanistliku maailmavaatega isikute seas tunnustatum ja legaalsem ning sellega seoses maksaks meie seisukoht ja maailmanägemus võimalike intsidentide ennetamisel võimalike satanismile apelleerida võivate isikute silmis palju enam kui praegu.

 

Tallinna Linnakohtu viited sellele, nagu oleks MVO näol tegu ühiskondlikku turvalisust ohustava organisatsiooniga, on ilmselgelt alusetud. Loomulikult mõistab MVO, et nime “Saatan” on meie kristlusest läbiimbunud kultuuriruumis raske seostada millegi muuga kui kurjusega. Kuid siin ilmnebki usuvabaduse peamine, kuid varjatud aspekt: tihti ei suvatseta arvestada asjaoluga, et satanismis ei kanna Saatan eneses isikustatud kurjust, vägivalda ega paljusid muid talle kristlaste poolt omistatud omadusi. Tegemist ei ole terroriorganisatsiooni, vaid sisult filosoofilise religiooniga, mille eesmärk on individuaalne ja kollegiaalne areng.

 

MVO on oma tegevusega avatud pädevate riigiorganite kontrollile, samas kinnitab MVO veelkord, et senise tegevuse lõikes puuduvad andmed MVO ühiskonna- ja seadusevastase tegevuse kohta.

 

Seega, võttes arvesse eeltoodut, Kirikute ja koguduste seaduses sätestatut ning Äriseadustiku § 33 lg 6, palume Tallinna Linnakohtu registriosakonnal kanda Eesti Satanistlik Kogudus „Musta Veenuse Ordu“ usuliste ühenduste registrisse.